*ST中绒(000982)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-06-27 星期二  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:5.78 元  涨跌幅:-4.93%   成交量(区间):268.00万股  成交金额(区间):1624.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
243.32 14.98% 243.20 14.98% 0.12
2
0次 -
238.02 14.66% 0.00 0.00% 238.02
3
0次 -
127.97 7.88% 0.00 0.00% 127.97
4
0次 -
109.88 6.77% 0.00 0.00% 109.88
5
0次 -
51.26 3.16% 0.00 0.00% 51.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
17次 29.41%
0.32 0.02% 577.88 35.58% -577.56
2
2次 50.00%
0.00 0.00% 389.64 23.99% -389.64
3
5次 60.00%
0.00 0.00% 289.34 17.82% -289.34
4
0次 -
243.32 14.98% 243.20 14.98% 0.12
5
3次 66.67%
0.00 0.00% 76.80 4.73% -76.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 770.76 47.46% 1576.86 97.10% -806.11
2017-06-27 星期二  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:5.78 元  涨跌幅:-4.93%   成交量(区间):268.46万股  成交金额(区间):1624.32万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
243.32 14.98% 243.20 14.97% 0.12
2
0次 -
238.02 14.65% 0.00 0.00% 238.02
3
0次 -
127.97 7.88% 0.00 0.00% 127.97
4
0次 -
109.88 6.76% 0.00 0.00% 109.88
5
0次 -
51.26 3.16% 0.00 0.00% 51.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
17次 29.41%
0.32 0.02% 577.88 35.58% -577.56
2
2次 50.00%
0.00 0.00% 389.64 23.99% -389.64
3
5次 60.00%
0.00 0.00% 289.34 17.81% -289.34
4
0次 -
243.32 14.98% 243.20 14.97% 0.12
5
3次 66.67%
0.00 0.00% 76.80 4.73% -76.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 770.76 47.45% 1576.86 97.08% -806.11