*ST中绒(000982)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-07-06 星期四  类型:连续三个交易日,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍
收盘价:4.38 元  涨跌幅:-4.99%   成交量(区间):39760.09万股  成交金额(区间):180558.90万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 0.00%
2242.76 1.24% 17.23 0.01% 2225.53
2
11次 54.55%
1401.21 0.78% 1408.74 0.78% -7.53
3
2次 50.00%
1225.72 0.68% 24.67 0.01% 1201.05
4
9次 11.11%
1068.23 0.59% 975.15 0.54% 93.08
5
1次 100.00%
985.76 0.55% 649.73 0.36% 336.03
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
780.38 0.43% 12002.21 6.65% -11221.83
2
0次 -
4.43 0.00% 8705.25 4.82% -8700.83
3
361次 59.00%
0.00 0.00% 7907.97 4.38% -7907.97
4
6次 16.67%
52.52 0.03% 2141.14 1.19% -2088.62
5
0次 -
5.53 0.00% 1881.56 1.04% -1876.04
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7766.53 4.30% 35713.65 19.78% -27947.13